Algemene Nuus / General News

School exemption due to a comorbidity / Vryskelding van skoolbywoning weens ‘n komorbiditeit

School exemption due to a comorbidity / Vryskelding van skoolbywoning weens ‘n komorbiditeit

Application for school exemption due to a comorbidity during the Covid-19 pandemic

This is not for learners in self-isolation as they will return school.

English_Application for school exemption due to a comorbidity during the Covid-19 pandemic

The Department of Basic Education released a new protocol regarding exemption from school, revoking earlier guidelines sent by the Western Cape Education Department. If your son has a comorbidity and has been advised by a doctor not to attend school or if your son’s ability to attend school is compromised by a family member’s comorbidity, you must apply for exemption of school attendance.

If a parent chooses to keep his / her son at home, a conducive learning environment must be created and daily learning must be overseen by the parent. The learner must follow the relevant academic programmes on Google Classroom and make regular contact with the subject teachers. Assessments must be submitted/emailed to the teachers, as per instruction. Arrangements regarding tests and exams will be communicated via the Grade head.

You must choose between options 1 and 2 if you wish to apply for temporary exemption of school attendance and option 3 for termination of your son’s registration at Paul Roos Gymnasium. Please study the following attached documents received from the Western Cape Education Department:

 1. Letter to parents regarding the application of school exemption.
  1. Eng Annexure D – Letter to parents guardian from the HOD
 2. Learner risk factors for severe Covid-19 comorbidities.
  2. Eng Annexure I (A ) – Learner risk factors
 3. Option 1: Application for exemption of school attendance due to a comorbidity.(Annexure B1).
  3. Eng Annexure B(1 )- Parent application for exemption form ENG
 4. Option 2: Application for exemption of school attendance if the learner has no comorbidity, but for example, a family member has a comorbidity.(Annexure B2).
  4. Eng Annexure B(2) – Parent application for exemption
 5. Option 3: Application to deregister your son from PRG and apply for home schooling (not attached, please email lcloete@paulroos.co.za if you would like to choose this option.
 6. Parent acceptance and responsibility form: Conditions for Exemption.
  6. Eng Annexure C – Parent acceptance form ENG

All completed forms must be emailed to lcloete@paulroos.co.za. The teachers will be notified accordingly.

___________________________________

Aansoek tot vryskelding van skoolbywoning weens ‘n komorbiditeit tydens die Covid-19 pandemie

Hierdie is nie vir leerders in selfisolasie nie aangesien hul weer spoedig sal terugeer skool toe.

Afrikaans_Aansoek tot vryskelding van skoolbywoning weens n komorbiditeit tydens die Covid-19 pandemies (1)

Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het ‘n nuwe protokol vrygestel rakende vryskelding van skoolbywoning, wat die vorige riglyne, wat deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) gestuur is, herroep. Indien u seun ‘n komorbiditeit het en deur ‘n dokter aangeraai is om nie skool by te woon nie, of as u seun nie skool kan bywoon weens ‘n familielid se komorbiditeit nie, moet u amptelik aansoek doen tot vryskelding van skoolbywoning.

As ‘n ouer verkies om sy / haar seun tuis te hou, moet ‘n bevorderlike leeromgewing geskep word, waar daar toegesien word dat daaglikse leer geskied. Die leerder moet die akademiese program op Google Classroom volg en gereelde kontak met sy vakonderwysers maak. Assessering moet aan onderwysers per epos of soos per instruksie gestuur word. Reëlings rakende toetse en eksamens sal via die graadhoof gekommunikeer word.

Indien u aansoek wil doen tot tydelike vryskelding van skoolbywoning, moet u opsie 1 of 2 kies. Opsie 3 geld indien u seun se registrasie by Paul Roos Gimnasium opgeskort moet word en u van tuisskool gebruik sal maak.

Bestudeer die volgende aangehegte dokumente wat van die Wes-Kaap Onderwysdepartement ontvang is:

 1. Brief aan ouers rakende skoolvrystelling.
  1. Afr Brief aan ouers_Bylae D
 2. Leerderrisikofaktore vir ernstige Covid-19 komorbiditeite.
  2. Afr Leerder-risiko_Bylae A – Learner risk factors (English version only)
 3. Opsie 1: Aansoek om vrystelling van skoolbywoning weens komorbiditeit. (Aanhangsel B1).
  3. Afr Leerder komorbiditeit_ Bylae B (1)
 4. Opsie 2: Aansoek om vrystelling van skoolbywoning indien die leerder geen komorbiditeit het nie, maar as byvoorbeeld ‘n familielid ‘n komorbiditeit het. (Bylae B2).
  4. Afr Leerder geen komorbiditeit, afhanklike _Bylae B(2)
 5. Opsie 3: Aansoek om u seun van PRG te deregistreer en aansoek te doen vir tuisonderrig (nie aangeheg nie, stuur ‘n e-pos aan lcloete@paulroos.co.za as u hierdie opsie wil kies).
 6. Ouers se aanvaarding- en verantwoordelikheidsvorm: Voorwaardes vir vrystelling.
  6. Afr Aanvaardingvorm en nakoming van voorwaardes_Bylae C

Alle voltooide vorms moet per e-pos gestuur word aan lcloete@paulroos.co.za. Die leerder se onderwysers sal dienooreenkomstig in kennis gestel word.