Algemene Nuus / General News

Budget | Begroting 2018

Budget | Begroting 2018

Jaarlikse Ouervergadering | Annual Parent Meeting

7 November 2017

Neem asseblief kennis van die jaarlikse ouervergadering op Dinsdag 7 November 2017 om 18:30 in die Japie Krige Saal waartydens die 2018 begroting voorgelê sal word vir goedkeuring. Die 2018 begroting is by kamer 14 beskikbaar ter insae.

•••

Notice is hereby given of the annual parent meeting on Tuesday 7 November 2017 at 18:30 in the Japie Krige Hall where the budget for 2018 will be presented for approval. The 2018 budget is available for inspection in room 14.

SEMPER SPLENDIDIOR