Aansoekprosedure Gr 8 / Application procedure Gr 8

AANSOEKE – GRAAD 8 2023

Aansoeke open op Maandag, 14 Maart op die WKOD – webtuiste.

Aansoeke is oop vanaf Maandag 14 Maart tot Vrydag 15 April.

Die proses is as volg:

 1. Doen aansoek op die webtuiste van die WKOD – https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202223
 2. Druk ‘n bewys uit van u aansoek.
 3. Druk ons aansoekvorm, vakkeusevorm en huidige skool inligtingsvorm.
 4. Voltooi die aansoekvorm en vakkeusevorm volledig.
 5. Handig die inligtingsvorm aan die huidige skool vir voltooiing en versending aan PRG.
 6. Handig die voltooide aansoekvorm, stawende dokumente en bewys van WKOD-aansoek by Louise Carstens, Paul Roos Gimnasium, in.

Slegs volledige aansoeke sal aanvaar word.
Moet asseblief nie vorms vaskram of enige lêers gebruik nie – gebruik slegs een skuifspeld.

Vanaf 27 Mei tot 2 Junie sal u per sms of e-pos deur die WKOD ingelig word aangaande die uitkoms van u aansoek.

Ouers moet vanaf 27 Mei tot 17 Junie aanvaarding op die WKOD-webtuiste aandui.

Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.

_______________________________

APPLICATIONS – GRADE 8 2023

Applications open on Monday, 14 March on the WCED website.

Applications are open from Monday, 14 March to Friday 15 April.

The process is as follows:

 1. Apply on the WCED website – https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202223
 2. Print your proof of application.
 3. Print our application form, subject choice form and the present school information form.
 4. Complete the application and subject choice forms.
 5. Hand the general information form to the present school for completion and submission to PRG.
 6. Hand in the completed application form, requested supporting documents and proof of WCED application at Louise Carstens, Paul Roos Gymnasium.

Only complete applications can be accepted.
Please do not staple any forms or use any files – use only one paperclip please.

Parents will be informed via sms or email from 27 May to 2 June, by the WCED concerning your application.

Parents will have to indicate acceptance on the WCED website from 27 May to 17 June.

Parents will then receive further correspondence from the school.