Aansoekprosedure Gr 8 / Application procedure Gr 8

AANSOEKE – GRAAD 8 2025 (see below for English version)

Prospektus 2024

Aansoeke is oop vanaf Maandag 11 Maart tot Vrydag 12 April op die WKOD-webtuiste.

Die proses is as volg:

STAP 1

Doen aansoek op die webtuiste van die WKOD https://admissions.westerncape.gov.za/admissions/login

Maak seker dat die aansoek volledig voltooi is en dat ondersteunende dokumentasie, soos versoek deur die WKOD, opgelaai word. Indien dit nie volledig is nie, sal die aansoek as onvolledig beskou word en nie deur Paul Roos Gimnasium oorweeg kan word vir toelating nie.

Indien moontlik – spesifiseer asseblief vlak van deelname in ekstra-kurrikulêre aktiwiteite (sport en kultuur)
Spesifiseer watter span vir sport (bv. o.13A, o.13 WP, ens.)
Spesifiseer watter leierskapsrol (bv. prefek, hoofseun, kaptein, ens.)
Meld buitengewone prestasies vir skoolaktiwiteite.

Druk ‘n bewys van u aansoek uit.

STAP 2

Om die aansoekproses vanuit die skool se perspektief te bestuur, sal ons dit waardeer indien u die AANDUIDING VAN BELANGSTELLING ook sal voltooi. Neem asseblief kennis dat dit nie verpligtend nie.

Gr 8 Aanduiding van Belangstelling

STAP 3

E-pos  

 • voltooide aanduiding van belangstelling
 • die afskrif van u bewys van die WKOD-aansoek
 • Gr 6 Des-rapport
 • Geboortesertifikaat
 • Bewys van Adres

aan lcarstens@paulroos.co.za of handig dit by me. L Carstens in, nie later nie as 12 April 2024.

STAP 4

Koshuis-aansoek:  Indien u ook vir koshuisplasing aansoek doen, voltooi asseblief ook hierdie Google-vorm.

Koshuisaansoekvorm 2025

BELANGRIKE DATUMS

 • Vanaf 29 Mei 2024 vertoon die uitslag van u aansoek op die WKOD-webtuiste.
 • Vanaf 29 Mei tot 3 Junie sal u per sms of e-pos deur die WKOD ingelig word aangaande die uitkoms van u aansoek.
 • Ouers moet teen 14 Junie 2024 aanvaarding op die WKOD-webtuiste aandui.
 • Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.

_______________________________

APPLICATIONS – GRADE 8 2025

Prospectus 2024(1)

Applications are open from Monday, 11 March to Friday, 12 April on the WCED website.

The process is as follows:

STEP 1

Apply on the WCED website https://admissions.westerncape.gov.za/admissions/login

Ensure that this application is completed in full and that supporting documentation is uploaded. If it is not complete, it will be considered incomplete and therefore Paul Roos Gymnasium will not consider the application.

If possible, please specify the level of participation in the extra-curricular activities (sport and culture)
Specify which team concerning sport (e.g. u.13A, u.13 WP)
Specify which leadership position (e.g. Prefect, Headboy, Captain, etc.
Mention extraordinary achievements in school activities.

Print your proof of application.

STEP 2

For ease of managing the application procedure from the school’s perspective, we would appreciate it if you would also complete the EXPRESSION OF INTEREST. Please be advised that this is not compulsory.

Gr 8 Expression of Interest

STEP 3

Email

 • the completed Expression of Interest
 • the proof of the WCED application
 • The Grade 6 December 2023 Report
 • The Birth Certificate
 • The Proof of Address

to lcarstens@paulroos.co.za or hand the documentation in at Mrs L Carstens, not later than 12 April 2024.

STEP 4

Hostel application:  If you are applying for hostel placement, please also complete the Google form.

Hostel Application Form 2025

IMPORTANT DATES

 • From 29 May 2024 the outcome of the application will be reflected on the WCED website.
 • Parents will be informed by the WCED via sms or email from 29 May to 3 June, concerning your application.
 • Parents will have to indicate acceptance on the WCED website by 14 June 2024.
 • Parents will then receive further correspondence from the school.