Vermindering van skoolgeld / Reduction of School Fees

Vermindering van skoolgeld / Reduction of School Fees

VERMINDERING VAN SKOOLGELD

Ouers wat wil aansoek doen vir die vrystelling van betaling van skoolgeld vir ’n spesifieke leerder moet jaarliks skriftelik aansoek doen. Die vorms is by die administratiewe kantoor beskikbaar. Ouers wat aangedui het dat hulle aansoek gaan doen vir verminderde skoolgeld sal die vorms elektronies ontvang. Volledig voltooide vorms met stawende dokumentasie moet teen einde Februarie gereed wees. Alle aansoekers sal geleentheid gegee word om die aansoeke vanaf 5 tot 9 Maart 2018 persoonlik in te handig, waartydens onderhoude met die ouers gevoer sal word. Nadat die inligting verwerk is, sal die ouers skriftelik van die bevinding in kennis gestel word. Indien nodig, mag verdere inligting deur die skool aangevra word.

REDUCTION OF SCHOOL FEES

Applications for exemption from school fees for a specific learner have to be made annually in writing. The relevant forms are available from the administration office. Parents whom have indicated that they want to apply for reduced fees will receive the forms electronically. The fully completed forms and support documentation have to be available the end of February. All applicants will be able to submit their applications in person from 5 to 9 March 2018 when interviews will be conducted. Following the processing of the application, parents will be informed in writing of the result. In the event that further information is required, the school may issue such a request to parents.