Missie / Mission

Missie / Mission

Visie / Vision

Om‘n leidinggewende, gerespekteerde en relevante seuns hoërskool vir Suid Afrika te wees.

To be a leading, respected and relevant boys’ high school for South Africa.

Missie / Mission

Die visie sal bereik word deur: / The realization of the vision will be achieved by:

 • Professionele onderrig van die hoogste gehalte om leerders toe te rus met die akademiese kennis en lewensvaardighede wat uitnemendheid en sukses in die samelewing verseker.
  Providing the best professional teaching to equip learners with academic knowledge and life skills in order to ensure excellence and success in society.
 • Onderrig in die medium Afrikaans en Engels.
  Teaching through the medium of Afrikaans and English.
 • ’n Gebalanseerde benadering tot akademie, kultuur- en sportaktiwiteite.
  Maintaining a balanced approach to academic, cultural and sporting activities.
 • ’n Erekode gebaseer op Christelike waardes.
  Basing the school’s code of honour on Christian values.
 • ’n Strewe na die ontwikkeling van elke individuele leerder se volle potensiaal.
  Striving to develop each learner’s full potential.
 • ’n Fokus op die vestiging van die konsepte van self-verantwoordelikheid en lewenslange leer.
  Focusing on establishing the concepts of self-actualisation, accountability and life-long learning.
 • Die bevordering van uitnemendheid op alle gebiede.
  Promoting excellence in all areas.
 • Die beklemtoning van suksesse wat gereflekteer word in die prestasies van sy leerders, alumni en personeel, binne en buite skoolverband.
  Highlighting successes reflected in the achievements of its learners, alumni and staff within, as well as outside, school.
 • Die positiewe betrokkenheid van die hele gemeenskap.
  Involving the entire community positively.
 • Die navolging van bewese bestuurspraktyke om ’n professionele diens te verseker.
  Implementing proven management practices to ensure professional service.