Oudskoliere Lidmaatskap / Old Boys Membership

Oudskoliere Lidmaatskap / Old Boys Membership

Ons wil graag kontak behou met u. Besoek asb die Old Boys PRG se aanlyn databasis en netwerk. Hier kan u registreer en u nuutste kontakbesonderhede opdateer. Nuus van die Old Boys gesellighede en gebeurtenisse is ook op hierdie netwerk beskikbaar: http://prg.alumnet.co.za/

We want to stay in contact with you. Kindly visit the online database and network of the Old Boys PRG. Please register and bring your personal profile up to date. News and events of the Old Boys PRG are available on this network: http://prg.alumnet.co.za/

Stuur ‘n epos met u kontakbesonderhede aan Elza van der Walt  by oldboys@paulroos.co.za of kontak haar by 021 883 8627.

Ledegeld:

Lewenslid /Life member R2500 (Das en sertifikaat ingesluit; tie and certificate included)
Jaarlikse ledegeld R500; Annual fee R500

Aansoek om Jaarlidmaatskap

Aansoek om Lewenslidmaatskap

Application for Annual Membership

Application Life Membership

Bankbesonderhede / Banking details:

Oudskoliere-Unie PRG
Nedbank
Branch code 198 765 Takkode
Account number 1498 046 266 Rekeningnommer
Swift no: (For transfers from outside RSA): NEDSZAJJ
Please complete the reference block with your initials, surname a matric year (ie 78).
Voltooi asb die verwysingsblok deur u voorletters, van en matriekjaar (laaste twee syfers) waar van toepassing, in te vul.