Vakkeuses / Subject Choices

Vakkeuses / Subject Choices

Grade 8-9

Sien pdf / See pdf

Subject-Choice-Gr-8-and-9 (2019 2020)

Vakkeuse-Gr-8-en-9 (2019 2020)

Grade 10-11

Algemene inligting:

  • Vakkombinasies hang af van klasgroottes, roosterbepalings en beskikbaarheid van personeel.  Dit is nie ‘n gegewe dat die vakkeuse noodwendig gaan gaan realiseer nie.
  • Fisiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie vereis Wiskunde.  Indien jy kies om Wiskundige Geletterdheid op ‘n latere stadium te neem beteken dit jy sal noodgedwonge ook dié vak(ke) moet verander.
  • Inligtingstegnologie (IT) word slegs as ‘n ekstra vak in graad 10 aangebied, na skoolure.  Indien ‘n leerder kies om voort te gaan met IT in graad 11 en 12 sal ‘n keusevak in afdeling C verval. Dit word na skool aangebied.
  • Ontwerp en Visuele Kuns word ook na skool by PJ Olivier aangebied.

Ekstra vakke:

  • Opsies: Inligtingstegnologie, Lewenswetenskap, Geskiedenis, Besigheidstudies, Ekonomie, Ontwerp, Visuele Kuns.
  • Wanneer ‘n leerder ‘n ekstra vak neem, mag dit beteken dat hy twee vakke op een dag moet skryf in die eksamen.
  • Die onus berus op die leerder om die werk, assesserings en datums by die onderwyser te kry.  Geen ekstra klasse word vir ekstra vakke aangebied nie.

Subject-choice-Grade-10-11 (2019)

Vakkeusevorm-Gr-10-11 (2019)

Vakverandering / Change of Subject

When a learner changes a subject it is the learner’s responsibility to catch up on work he missed.  

Graad 8 & 9: Leerders mag nie hul keusevak van graad 8 na graad 9 verander nie, aangesien klasgrootte, onderwyser-indeling en hulpbronne reeds vasgestel is deur die aantal leerders wat ‘n vak neem. Uitsonderlike gevalle sal oorweeg word, mits dit nie klasgroottes beïnvloed nie. Leerders mag hul Taal na ‘n Huistaal of Addisionele taal verander. ‘n Toestemmingsbrief moet deur die ouers na lcloete@paulroos.co.za gestuur. Leerders is welkom om ‘n afspraak met mev Cloete te maak om hulle te help met hul vakkeuse.

Grade 10 & 12: A subject change form can be collected from the PLO – office (Mrs Cloete) or can be printed from the PRG website. The form must be completed (please do not leave any part of the form out as all the information is needed to complete the process on the departmental system).   The learner is welcome to make an appointment with Mrs Cloete to receive guidance regarding his subject choice / change. Engineering Graphics and Design, Physical Science, Accounting, CAT and Mathematics may not be started in Gr 11 and 12.

Please note that the feasibility of subject changes depends on class sizes, timetable variables and availability of teaching staff.  It is not a given that the subject change will materialise. Final permission resides with the Western Cape Education Department. The school may give temporary permission that a learner may change a subject, but the department has the final verdict, which may take up to two weeks before final permission is given. The learner and his parents are, therefore, at risk that their request cannot be granted and that the learner will have to return to his original subject.

Mathematics is a requirement for Physical Sciences and Information Technology (Grade 11 and 12 of 2018 only).  If a learner decides to change from Mathematics to Mathematical Literacy he will therefore also need to change the mentioned subjects.

Information Technology (IT) is offered only as an extra subject in Grade 10 after school hours.  If you decide to continue with IT in grade 11 and 12 you may replace one of your choice subjects in another group. It is however, taken after school.

When a subject is dropped / Information Technology becomes a learner’s seventh subject. It is also seen as a subject change and the above mentioned process must be followed.

Sperdatums vir vakveranderinge:

Graad 8:
Geen keusevak mag verander word nie.  Die leerder mag slegs van ‘n Huistaal na Addisionele Taal of andersom verander. Uitsonderlike gevalle sal oorweeg word, mits dit nie klasgroottes beïnvloed nie.
Die eerste week van die jaar.
Die eerste week van die derde kwartaal. 

Graad 9:
Geen keusevak mag verander word nie.  Die leerder mag slegs van ‘n Huistaal na Addisionele Taal of andersom verander. Uitsonderlike gevalle sal oorweeg word, mits dit nie klasgroottes beïnvloed nie.
Die eerste week van die jaar.

Graad 10:
Die eerste week van die jaar OF die eerste week van kwartaal 3.

Graad 11:

Maksimum TWEE vakke in die eerste week van die jaar.  Een vak mag verander word vir sy Graad 12 jaar na die November eksamen en voor 12 Desember.

Graad 12:
GEEN vakveranderinge word in Graad 12 toegelaat nie.

Gr 8 9 PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING

Gr 10 – 12 PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING