Vakkeuses / Subject Choices

Vakkeuses / Subject Choices

VAKKEUSE VIR GRAAD 8 EN 9

VERPLIGTEND / COMPULSORY: 1 x AFRIKAANS + 1 x ENGLISH

Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
PLUS
English Home Language or English First Additional Language

VERPLIGTEND/ COMPULSORY

Sosiale Wetenskappe /Social Science
Natuurwetenskappe / Natural Sciences
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe /Economic and Management Sciences
Wiskunde / Mathematics
Lewensoriëntering / Life Orientation
Ontwerp en Tegnologie / Design and Technology

KIES EEN VAN DIE VOLGENDE VAKKE / CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING SUBJECTS

Skeppende Kunste: Kuns en Drama / Creative Arts: Arts and Drama
Skeppende Kunste: Musiek (instrument) Kies een: Drumline of Kitaar / Creative Arts: Music (instrument): Choose one: Drumline or Guitar

KIES EEN VAN DIE VOLGENDE VAKKE / CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING SUBJECTS

Duits /German
Xhosa / Xhosa
Ingenieursgrafika-en ontwerp / Engineering Graphics and Design
Kuns / Art
Musiek / Music

vakkeuse-gr-8-and-9

subject-choice-gr-8-and-9

SUBJECT CHOICES FOR GRADE 10

A: Oefen ‘n keuse uit tussen Huistaal of Addisionele Taal. Beide tale kan as Huistaal geneem word.

1. Afrikaans Huistaal /Afrikaans Home Language
1. Afrikaans Eerste Addisionele Taal / Afrikaans First Additional Language
2. Engels huistaal / English Home Language
2. Engels Eerste Addisionele Taal / English First Additional Language

B: Verpligte Vakke / Compulsory Subjects

3. Wiskunde / Mathematics OR
3. Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy
4. Lewensoriëntering / Life Orientation

C: Keusevakke: Kies slegs een vak uit elke groep / Choose only one subject from each group

5. Fisiese Wetenskap / Geskiedenis / Lewenswetenskappe / Rekenaartoepassingstegnologie / Musiek / Kunsvakke

6. Rekeningkunde / Rekenaartoepassingstegnologie / Aardrykskunde / Fisiese Wetenskap / Musiek / Kunsvakke

7. Lewenswetenskappe / Ekonomie / Besigheidstudies / Ingenieursgrafika en -ontwerp / Duits Tweede Addisionele Taal / Xhosa Tweede Addisionele Taal / Musiek / Kunsvakke

D: Ekstra vak in Graad 10

8. *Inligtingstegnologie

Vakkeuses 2018

Subject choice 2018

Neem asseblief kennis van die volgende:

  • Vak-kombinasies hang af van klasgroottes, roosterbepalings en beskikbaarheid van personeel.  Dit is nie ‘n gegewe dat bogenoemde opsies gaan realiseer nie.
  • Fisiese Wetenskappe, Rekeningkunde en Inligtingstegnologie vereis Wiskunde.  Indien jy kies om Wiskundige Geletterdheid op ‘n latere stadium te neem beteken dit jy sal noodgedwonge ook dié vak(ke) moet verander.
  • * Inligtingstegnologie (IT) word slegs as ‘n ekstra vak in graad 10 aangebied, na skoolure.  Indien ‘n leerder kies om voort te gaan met IT in graad 11 en 12 sal ‘n keusevak in afdeling C verval.

 

SUBJECT CHOICES FOR GRADES 11 – 12

A: Choose either Home or First Additional Language.  Both Languages may be taken as Home Languages.

1. Afrikaans Huistaal /Afrikaans Home Language
1. Afrikaans Addisionele Taal / Afrikaans Additional Language
2. Engels huistaal / English Home Language
2. Engels Addisionele Taal / English Additional Language

B: Verpligte Vakke / Compulsory Subjects

3. Wiskunde / Mathematics OR
3. Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy
4. Lewensoriëntering / Life Orientation

C: Kies slegs een vak uit elke groep / Choose only one subject from each group

5. Physical Science / History / Life Science / Music

6. Rekeningkunde / Rekenaartoepassingstegnologie / Aardrykskunde / Tegnologie Meganies / Fisiese  Wetenskappe

7. Life Sciences / Economics / Business Studies / Engineering Graphics and Design / German / French (only Gr 12) / Xhosa

Ander vakke wat by enige groepe 5,6 of 7 ingesluit kan word / Other subjects which may be added in any groups 5,6 of 7

Music / Art Subjects / Information Technology

vakkeuse-gr-10-12

subject-choice-gr-10-12

 

VAKVERANDERING / CHANGE OF SUBJECT

Graad 8 & 9: Leerders mag nie hul keusevak van graad 8 na graad 9 verander nie, aangesien klasgrootte, onderwyser-indeling en hulpbronne reeds vasgestel is deur die aantal leerders wat ‘n vak neem. Leerders mag hul Taal na ‘n Huistaal of Addisionele taal verander. ‘n Toestemmingsbrief moet deur die ouers na lcloete@paulroos.co.za gestuur. Leerders is welkom om ‘n afspraak met mev Cloete te maak om hulle te help met hul vakkeuse.

Grade 10 & 12: A subject change form can be collected from the PLO – office (Mrs Cloete) or can be printed from the PRG website. The form must be completed (please do not leave any part of the form out as all the information is needed to complete the process on the departmental system).   The learner is welcome to make an appointment with Mrs Cloete to receive guidance regarding his subject choice / change. Engineering Graphics and Design, Physical Science, Accounting, CAT and Mathematics may not be started in Gr 11 and 12.

Please note that the feasibility of subject changes depends on class sizes, timetable variables and availability of teaching staff.  It is not a given that the subject change will materialise. Final permission resides with the Western Cape Education Department. The school may give temporary permission that a learner may change a subject, but the department has the final verdict, which may take up to two weeks before final permission is given. The learner and his parents are, therefore, at risk that their request cannot be granted and that the learner will have to return to his original subject.

Mathematics is a requirement for Physical Sciences, Information Technology and Accounting (Grade 11 and 12 of 2018 only).  If a learner decides to change from Mathematics to Mathematical Literacy he will therefore also need to change the mentioned subjects.

Information Technology (IT) is offered only as an extra subject in Grade 10 after school hours.  If you decide to continue with IT in grade 11 and 12 you may replace one of your choice subjects in another group.

When a subject is dropped / IT becomes a learner’s seventh subject. It is also seen as a subject change and the above mentioned process must be followed.

If a learner has extra subjects, you must take note that it might result in him writing two subjects on one day during the examinations.

Sperdatums vir vakveranderinge:

Graad 8:
Die eerste week van die jaar.
Die eerste week van die derde kwartaal – geen keusevak mag verander word nie.  Die leerder kan slegs van ‘n Huistaal na Addisionele Taal of andersom verander.

Graad 9:
Die eerste week van die jaar – geen keusevak mag verander word nie.  Die leerder kan slegs van ‘n Huistaal na Addisionele Taal of andersom verander.

Graad 10:
Die eerste week van die jaar OF die eerste week van kwartaal 3.

Graad 11:

Maksimum TWEE vakke in die eerste week van die jaar.  Een vak mag verander word vir sy Graad 12 jaar na die November eksamen en voor 12 Desember.

Graad 12:
GEEN vakveranderinge word in Graad 12 toegelaat nie.

Gr 8 9 PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING

Gr 10 – 12 PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING